Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020

GENERALITAT DE CATALUNYA
1. PRESENTACIÓ
Aquest document pretén fixar les línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar les activitats del lleure educatiu aquest estiu en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID19.
Com a document marc estableix els requisits mínims imprescindibles per a poder realitzar les activitats amb caràcter general, i en protocols successius es concretaran amb detall el desenvolupament i organització particular de cadascun de les diferents activitats de lleure. En el mateix sentit, cal entendre aquests criteris generals a partir de 4 premisses bàsiques:
• Flexibilitat: les activitats del lleure es podran fer però de forma diferent, i per tant, cal adaptar-nos a les noves circumstàncies i ser plàstics i imaginatives alhora de dissenya aquestes “noves” activitats que no han de perdre l’essència de l’educació en el lleure.
• Progressivitat: la posada en funcionament de les diverses activitats de lleure es desenvoluparà de forma coherent amb el desenvolupament de les diferents fases de desconfinament. Així, es poden iniciar activitats d’una tipologia abans que d’altres, o incrementar nombre de participants a mesura que ens vagin consolidant les setmanes sense incidència del virus.
• Adaptabilitat territorial: L’evolució de cada territori (àrea bàsica de salut) respecte la malaltia és diferent, i conseqüentment, també hi ha diferents velocitat en el desenvolupament del pla de des confinament. Això suposa adaptar-nos a la diversitat territorial el nostre país, no aplicar solucions homogènies i conseqüentment, la realització de les activitats del lleure també variarà en funció de la zona on es desenvolupin.
I com a premissa general, partint d’aquest context d’excepcionalitat, cal apuntar que les activitats del lleure es podran fer, si es donen les condicions objectives des de l’àmbit de la salut pública i l’evolució de les dades epidemiològiques, per tal que puguin desenvolupar-se amb seguretat per als infants i adolescents i per a les persones que en tenen cura, així com per la resta de la ciutadania. En aquest sentit, doncs, s’establiran uns criteris imprescindibles de seguretat i protecció per a la seva realització.
1.1 La importància del lleure en el desenvolupament de la infància i adolescència
Les activitats d’educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l’estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d’infants i joves, així com a la creació d’una societat més responsable i compromesa.
Les activitats d’educació en el lleure en les quals participen persones menors de 18 anys, són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per a que nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.
2
Amb la metodologia pròpia de l’educació en el lleure, a les activitat d’estiu com casals, colònies, acampades, rutes i camps de treball que els permeten seguir adquirint tot un seguit de competències complementàries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors (cooperació, igualtat, compromís, vida saludable, respecte per el medi …) en el context, activitats i marc de relacions personals propis del temps de lleure.
Poden servir també per millorar les condicions en que infants i adolescents de entorns socioeconòmics més desfavorits passen els mesos d’estiu.
Totes aquestes característiques prenen un relleu especial en el context de la pandèmia per Covid19 com amb, com a mínim, la triple funció d’ajudar a assumir i processar emocionalment les conseqüències i implicacions de la crisi, recuperar la convivència presencial amb altres infants, fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits. En aquest sentit l’educació en el lleure de l’estiu del 2020 és especialment rellevant en la fase post-confinament per a la infància i l’adolescència:
• L’aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció, i el protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges.
• La retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts.
• La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar
Per això, i des d’una vesant pedagògica, caldrà incorporar en el disseny educatiu de les activitats, l’experiència covid-19, i enriquir aquestes activitats amb nous aprenentatges i experimentacions, treballant entre altres qüestions:
• L’acompanyament emocional
• El treball del dol
• La gestió de la incertesa i la por al desconegut.
El Decret 267/2016 en marca aspectes organitzatius com els ratis de dirigents per nombre de participants, la titulació requerida als equips de dirigents, els requisits de les entitats organitzadores i les mesures de seguretat que han de seguir aquestes activitats i és el marc previ del qual cal partir. Aquest Decret inclou també Casals Esportius, Estades/Campus esportius i Rutes Esportives.
En resum, aquest document s’exposa un marc estratègic que permeti la realització de les activitats de lleure per a infants i joves garantint les condicions necessàries per a la protecció de la seva salut i la de la comunitat.
Infants i adolescents representen un grup de baix risc per la COVID-19. Per aquest motiu, s’ha considerat que calia aprofitar el gran valor educatiu de les activitats d’estiu i s’emeten una sèrie d’indicacions amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi entre infants, adolescents i monitors/es, i de totes elles amb la resta de la població.
3
1.2 Activitats incloses
Donat el context actual de pandèmia i per tal de garantir la protecció de la salut, en l’edició actual d’activitats programades per a l’estiu, es contempla la realització de casals i colònies, així com també d’acampades, rutes i camps de treball.
Referent a les rutes i camps de treball, el present document recomana que segueixin les indicacions segons la seva tipologia d’allotjament per a les pernoctacions.
Complementàriament, també afecta a Casals Esportius, Estades/Campus Esportius i Rutes Esportives regulades per el Decret 167/2016
El document pretén donar indicacions genèriques per a la realització d’aquestes activitats. S’elaboraran paral·lelament a aquest document protocols específics de desenvolupament per cadascuna de les activitats. Aquests protocols específics de les activitats inclouran indicadors d’implantació de les mesures que permetin fer-ne un seguiment des del Comitè Tècnic del PROCICAT
1.3 Població a la qual s’adrecen
Les diferents activitats s’adrecen a nens, nenes i adolescents amb edat compreses entre els 3 i els 17 anys. Es prioritzarà la participació a aquestes activitats d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat o que hagin patit d’una manera més directa l’impacte del COVID19.
1.4 Consideració sobre el territori on es desenvoluparan les activitats
El Decret 267/2016 té per objecte regular les activitats d’educació en el lleure organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya.
Davant una possible heterogeneïtat en el territori català en el procés de desconfinament per regions sanitàries, el present document s’emmarca en una visió en què la majoria del territori es trobi en una fase avançada d’aquest procés i que aquesta fase permeti la mobilitat entre diferents regions sanitàries.
Com a norma general, , es prioritzarà que les activitats es duguin a termes en zones amb baix risc de contagi o zones lliure de coronavirus, també anomenades zones verdes. En el cas dels casals d’estiu serà important valorar la proximitat amb el domicili dels infants per tal d’evitar desplaçaments llargs.
Es preveu que les activitats de lleure participades per infants i adolescents i personal dirigent del mateix territori podran començar en la fase 3. Tanmateix, actualment això no està explicitat en cap BOE o document normatiu i aquest aspecte podria variar en un futur.
El desplaçament d’infants i adolescents a una altra zona per a la realització d’aquestes activitats, es produirà un cop l’àrea territorial d’origen hagi acabat les fases de desconfinament. Es promourà que els infants i adolescents que vagin a realitzar una activitat de les programades provinguin de zones homogènies en quant a la incidència (En tot cas, per tal de que es pugui dur a terme la mobilitat d’infants i adolescents entre zones que es trobin en fases de
4
desconfinament diferents caldrà que en aquell moment la normativa ho permeti o l’autoritat sanitària ho autoritzi)
1.5 Altres aspectes de suport a les entitats organitzadores
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’oferirà un marc comú al marge del present document, que de forma complementària posi a disposició de les entitats organitzadores i dels municipis i consells comarcals un seguit de serveisamb la finalitat de garantir un projecte compartit amb tots els agents del lleure, públics, socials i privats, que hi vulguin participar, amb coordinació i difusió conjunta.
Aquest projecte tindrà un model de governança participat per les institucions i agents implicat on s’impulsarà espais de treball coordinat amb entitats, associacions i empreses del món del lleure, entitats municipalistes, ens locals i altres departaments de la Generalitat de Catalunya per al bon funcionament de les activitats.
Amb aquesta voluntat, es posa al servei de tots aquests agents, una eina on-line de difusió de totes les activitats i recull dels protocols de mesures de salut i de desenvolupament de les diferents activitats, pels equips educatius i entitats municipals. En aquesta web també estaran disponibles un repositori on-line col·laboratiu de recursos per treballar pedagògicament les noves rutines i hàbits post-confinament del COVID19.
5
2. CONSIDERACIONS COMUNES RESPECTE LES ACTIVITATS
2.1. Consideracions sobre mida dels grups i ratis
En aquest document i, seguint la terminologia del Decret 267/2016, s’empra la terminologia persona dirigent per designar el què habitualment es coneix com a monitor, monitora o cap.
Per a establir la ràtio entre participants i dirigents es pren de referència la que marca el Decret 267/2016 i queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants, començant sempre amb un mínim de 2 persones dirigents per activitat. Se suprimeix la possibilitat, que preveu el Decret, d’admetre fraccions de fins a 4 participants més sense haver d’afegir un altre dirigent en els grups de més de 30 participants. Es mantenen els ratis de dirigents titulats i de titulació (bàsicament els títols de monitor/a de lleure i el de direcció de lleure) de la persona responsable de l’activitat.
Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups de fins a 10 participants anomenats grups de convivència” i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona dirigent. Cada persona dirigent es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants i adolescents amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor/a especialitzada, que sempre haurà de ser la mateixa persona per cada grup. Entre tots els participants caldrà vetllar pel manteniment dels 2 metres de distància.
El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant / adolescent amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.
En tots els casos, es prendrà com a mesura estàndard, que cada participant disposi de 4 metres quadrats d’espai. Aquesta mesura permetrà calcular l’ocupació màxima de les instal·lacions on es desenvolupin les activitats.
2.2. Requisits generals per a participar en les activitats
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat 2 (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
6
2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.
2.3. Característiques de les activitats
Els àmbits de realització del lleure són les colònies, els casals diaris, l’acampada, les rutes i els camps de treball. Dins d’aquestes tipologies, totes les activitats i accions que es realitzin hauran de de mantenir la distància física entre totes les persones participants (tant infants / adolescents com dirigents), en equips petits i evitant que els infants o adolescents es toquin la cara.
Algunes de les activitats orientatives que es poden realitzar en són les següents, i preferentment s’hauran de desenvolupar a l’aire lliure (sempre que sigui possible).
• Jocs tradicionals a l’aire lliure.
• Activitats de natura.
• Jocs i esports d’aigua a la piscina o al mar.
• Esports i activitats sense contacte físic i proximitat dels tronc superior del cos i les cares.
• Dansa, música, teatre, ioga i altres arts escèniques
• Jocs amb pilota.
De forma complementària a aquest document, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i en col·laboració amb els Ens Municipals i les entitats i empreses del sector del lleure educatiu, es crearan documents orientatius amb recomanacions per a l’adaptació de les activitats.
Es recomana fer partícips a infants i joves a l’hora de dissenyar i repensar les activitats pròpies de l’educació en el lleure.
7
3. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS
3.1. Professional de referencia, formació i coordinació en l’àmbit de la salut i la protecció
Es crear una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene” a cada activitat. Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que el desenvolupin, així com també garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a infants i adolescents, i les seves famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents
Les entitats gestores hauran de garantir que, com a mínim la persona designada com “responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat, han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així com en la detecció de símptomes. En el disseny d’aquestes formacions i materials orientatius es comptarà amb el suport del Departament de Salut.
Les activitats hauran de comptar, com a mínim, amb un “responsable de seguretat i higiene”. A partir de 30 participants i per cada fracció de 10 infants / adolescents, caldrà sumar un “responsable de seguretat i higiene” més d’entre el seu equip de monitoratge de l’activitat.
Salut Pública participarà en la formació dels i les responsables de les activitats que es facin i facilitar el contacte amb els CAP en cas que sigui necessari. Així mateix, des de Salut Pública es facilitarà la creació de protocols de comunicació entre l’equip de dirigents i els serveis de salut on s’adscrigui el municipi que aculli l’activitat (CAP de referencia) davant qualsevol incidència, especialment les relacionades amb el COVID19.
3.2 Protocols específics
Cada activitat haurà de crear els següents protocols que seran validats per la DG de Joventut.
• Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene (un document explicatiu de com aplicarà les mesures de seguretat i d’organització d’acord amb aquestes indicacions).
• Protocol específic sobre manipulació d’aliments en el cas que no es faci per part de professionals amb la titulació requerida.
• Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais, de l’utillatge propi de les activitats i de la gestió dels espais d’emmagatzematge.
• Protocol de seguretat que haurà d’incorporar la possibilitat que en cas d’evacuació o allunyament per risc o emergència greu, no es podrà fer ús d’espais on no es garanteixi la distància de 2 metres o el seu ús serà el mínim possible fins a poder organitzar el retorn a l’origen (domicilis) o a un altre punt de referència de lleure (a l’estiu sovint es donen situacions en què cal fer evacuacions preventives d’acampades per pluges o per incendis forestals que sovint acaben en espais massa petits on no es poden garantir les distàncies mínimes.

8
3.3 Requisits generals sobre prevenció en l’àmbit de la salut:
1) Rentat de mans sistemàtic
Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020). S’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols complementaris.
Cal que es garanteixi l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint la distància de seguretat), amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, entrada aules, entrada interior de la casa o alberg,…) es requereix la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
2) Ús de mascaretes
En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat.
S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest manteniment de la distància com per exemple, en el cas d’ús de transport o en el cas de necessitar fer una atenció envers l’infant / adolescent que trenqui aquesta distància mínima (per exemple per tal de dur a terme una cura) l’ús de la mascareta serà obligatori tant per a l’infant com per als monitor/a.
Juntament a aquest document s’adjunta el protocol d’ús de mascaretes del Departament de Salut.
3) Llistats de comprovació de símptomes
Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants, adolescents i monitors/es per garantir que poden participar de les activitats de lleure amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. En el cas de les activitats diàries per part dels tutors/es, i en el cas d’activitats amb pernocta les persones professionals que tenen al seu càrrec els infants i adolescents.
Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, nenes i adolescents, a la seves famílies o persones tutores i als monitors/es. A l’arribada dels infants i adolescents a tot tipus d’activitat es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). Es recomana també la comprovació diària símptomes en els monitors/es. A tal efecte el monitoratge pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT.
El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats competents per al seu control.
9
3.4 Distancia de seguretat
El distanciament físic és de 2 metres entre totes les persones que participen de l’activitat i altres professionals externs que necessitin accedir a les instal·lacions on es realitzin les activitats mentre estan infants / adolescents i monitores del lleure.
Els jocs i les activitats esportives es podran realitzar amb els ràtios d’infants o adolescents que estipula el Decret 276/2016 per tal de facilitar les mesures de distanciament físic.
En el cas d’espais d’ús compartit com piscines, poliesportius, equipaments cívics i culturals d’ús compartit amb altres col·lectius poblacionals caldrà valorar la possibilitat de realitzar torns, de sectorialització de l’espai i aplicar mesures de neteja i infecció entre torns d’ús.
En zones comunes com lavabos, dutxes, menjador, cuines, …. cal garantir també aquesta separació mínima.
Per tal de garantir aquest distanciament, no és recomanable l’ús del transport públic. Com alternativa es proposa en la mesura del possible, la utilització de transport discrecional i vehicle privat, seguint les indicacions marcades per les autoritats sanitàries, corresponents a cada fase de desconfinament. En aquests casos, caldrà mantenir la distància mínima dins del vehicle i utilitzar mascaretes per totes les persones ocupants del vehicle.
3.5 Requisits generals sobre neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material
És necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts per ventilació. Aquestes ventilacions s’hauran d’efectuar evitant la presència de separacions o obstacles que la dificultin o evitin.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Cal garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, safates de menjar, fonts d’aigua, … etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament.
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. En cas que sigui necessari utilitzar instruments musicals de vent o material de busseig es prioritzarà que cada infant o adolescent utilitzi el seu propi material. En cas que no sigui possible, caldrà garantir-ne la desinfecció.
Pel que fa a les piscines o d’altres instal·lacions aquàtiques caldrà seguir la normativa vigent, inclosa en el Real Decreto 742/2013. Caldrà realitzar la desinfecció diària del material aquàtic així com del mobiliari relacionat (cadires d’exterior, gandules, etc.), ja sigui per part de l’equip dirigent o bé de la persona responsable de la instal·lació (segons acordin les parts).
No es podran utilitzar en cap cas els eixugamans d’aire que hi pugui haver en les instal·lacions.
36. Recomanacions generals sobre Seguretat Alimentària
A banda de les normes especifiques de seguretat alimentària recollides en el Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. (DOGC núm. 6429 de 31.07.2013) i en el Decret 140/2003, de 18 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions
10
destinades a activitats amb infants i joves (DOGC núm. 3907 de 18 de juny de 2003), caldrà parar especial atenció en el moment dels àpats.
El menjar se servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els infants i joves. S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa,…), però es poden fer servir gerres d’aigua que seran servides pels monitors i monitores o un únic infant o adolescent responsable.
Quan es facin excursions, també caldrà evitar que infants i adolescents comparteixin el menjar i utensilis (coberts, cantimplores, …) que seran d’ús individual o d’un sol ús fets amb materials sostenibles pel mediambient. Es recomana a les entitats que comptin amb material extra d’aquest tipus per afrontar pèrdues i trencament dels que portin les persones participants.
En instal·lacions que permetin el dret d’ús a la cuina i aquesta hagi de ser utilitzada per més d’un grup, cal que sigui desinfectada després de cada ús.
No està permès que les persones participants col·laborin en les tasques de cuina, servei del menjar i neteja dels estris.
11
4.CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES D’ACTIVITATS
4.1 Entrades i sortides
En les hores i dies d’inici i final de l’activitat, aquestes accions es faran de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distancia de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. Les persones que recullin els infants i adolescents hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions.
Per tal d’evitar aglomeracions en aquests moments punta, també és aconsellable disposar d’espais alternatius propers al lloc de realització de l’activitat per descongestionar accessos.
4.2 Roba de llit i tovalloles
La roba de llit tant pròpia de les instal·lacions com les pròpies portades des de casa per part d‘infants i adolescents caldrà que siguin rentades amb anterioritat i després de l’activitat a alta temperatura (superior a 60º). En cas d’ús de sacs de dormir caldrà que siguin ventilats diàriament un mínim de 2 hores.
Les tovalloles de de bany, dutxa i piscina, s’hauran de portar de casa i s’indicarà que hagin estat prèviament rentades a alta temperatura. Caldrà prendre mesures perquè no hi hagi contacte entre tovalloles mentre se’n facin ús. Les instal·lacions, a més a més, hauran de fer una previsió de major disponibilitat de tovalloles de bany i dutxa/bany per a que puguin ser utilitzades en cas necessari garantint la seguretat
4.3 Espais d’allotjament
La distància mínima durant la pernoctació entre els caps de les persones serà de 2 metres.
En cases de colònies i albergs es prioritzarà l’ús d’habitacions amb baixa ocupació. També es poden acceptar mesures d’autoprotecció com mampares laterals.
En acampades es prioritzarà l’ús de tendes de campanya grans, o altres instal·lacions d’acampada, que permetin una fàcil ventilació i garantint sempre la distància mínima de separació física. En el protocol específic sobre les acampades es detallaran les característiques dels tipus de tenda que es podran utilitzar. En acampades amb format bivac es garantiran també aquestes distàncies de separació.
Transitòriament per aquest estiu 2020 es modificarà el Decret 267/2016 per a permetre l’acampada en instal·lacions de titularitat pública (poliesportius i escoles, principalment) que puguin garantir (previ acord entre l’ens local i l’entitat organitzadora de l’activitat) la distància de seguretat de 2 metres entre participants, els metres quadrats necessaris per a delimitar els espais útils de cada zona (allotjament, cuina, menjador i activitats) i que disposin d’accés a serveis i l’habilitació de zones per a realitzar activitats i menjador. En aquests espais també caldrà aplicar la disposició de 4 mestres quadrats d’espai per participant.
En rutes, l’ús d’instal·lacions municipals o refugis lliures es podrà fer si hi ha garantida la desinfecció prèvia a la seva utilització i es garanteix també la distància física entre persones.
12
Per la seva diversitat de tipologies d’allotjament que permet un camp de treball, cada un d’aquests haurà de seguir preferentment les indicacions esmentades segons si el seu allotjament s’assimila més a una colònia, una acampada o una ruta.
4.4 Delimitació d’espais
Caldrà delimitar clarament les zones de l’activitat: espai de cada grup de convivència, espai d’activitats, espais comuns, espais d’entrada i sortida. Es poden fer servir espais de forma compartida, sempre que s’utilitzin en grups petits i que garanteixin la distància de seguretat.
En els espais d’acampada caldrà delimitar l’àrea de dormir, de menjador, de cuina i d’activitats.
Ens instal·lacions compartides amb altres persones usuàries que no siguin d’activitats d’estiu (com càmpings o piscines municipals) només es podrà fer ús si hi ha marcats uns horaris d’ús exclusius.
4.5 Personal de suport
Les persones encarregades d’intendència i les que tinguin contacte amb persones externes a l’activitat, no podran tenir contacte amb les persones participants i sempre hauran de ser les mateixes.
4.6 Organització de torns
Es promourà l’ampliació de torns de les activitats en tota la temporada estival per garantir grups més petits, més participació i més seguretat sanitària. Així com també la creació de
torns de matí o de tarda en els casals d’estiu i fins i tot torns en dies alterns.
13
Bibliografia
DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
Decret 16/2014, d’11 de febrer, d’aprovació del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. DOGC núm. 6561 de 13.02.2014.
Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. (DOGC núm. 6429 de 31.07.2013)
Decret 140/2003, de 18 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (DOGC núm. 3907 de 18 de juny de 2003)
Anem Preparats 2019, Recursos i consells preventius per a fer activitats de lleure a la muntanya amb seguretat i respecte pel medi ambient / Recursos i consells preventius per a unes activitats de lleure amb les condicions sanitàries i d’higiene adequades